Лабораторія психофізіологічних досліджень (ЛПФД), створена як новий самостійний науковий підрозділ згідно наказів МОЗ України та ректора університету у березні 2013 року.

Основні завдання та функції, які покладаються на лабораторію, як науково-дослідного підрозділу університету встановлені у відповідності до Положення про вимірювальну клініко-діагностичну лабораторію. Головною метою політики лабораторії психофізіологічних досліджень у галузі забезпечення якості функціональних досліджень є досягнення та підтримка високого рівня організації їх проведення, інформативності, об’єктивності та достовірності.

Лабораторія психофізіологічних досліджень проводить доклінічні інструментальні дослідження функціонального стану нервової, серцево-судинної, дихальної, ендокринної систем організму людини та вплив на них різних чинників зовнішнього середовища в нормі та при різноманітних патологічних станах.

Лабораторія впроваджує в свою роботу інноваційні методи дослідження організму людини, забезпечує своєчасне та якісне виконання лабораторних досліджень, забезпечує навчальний процес для студентів університету, а також проводить профілактичні огляди працівників університету. На базі лабораторії виконуються ряд доклінічних, інструментальних досліджень з планової наукової роботи та дисертаційних робіт молодих науковців. Лабораторія надає допомогу пошукачам та аспірантам університету в проведенні наукових досліджень. Також тут виконуються дослідження для інших закладів і організацій відповідно до галузі атестації підрозділу.

На основі поєднання наукових досліджень та освітнього процесу, в роботу лабораторії постійно впроваджуються прогресивні методики, які мають наукову цінність, і дозволені МОЗ України

Функціонування лабораторії психофізіологічних досліджень забезпечується згідно принципів та засад Належної Лабораторної Практики (GLP):

  • лабораторія забезпечена засобами вимірювальної техніки та допоміжним обладнанням відповідно до методики досліджень, які проводяться;

  • умови проведення досліджень, відповідають усім основним показникам по виробничій площі, обладнанню і його розміщенню, монтажу, забезпеченню умов проведення досліджень (температура, вологість, освітлення), санітарним нормам і правилам, вимогам техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки;

  • всі дослідження проводяться згідно з вимогами нормативних документів та методичними рекомендаціями МОЗ України;

  • підвищення якості лабораторних досліджень забезпечується шляхом систематичного проведення внутрішньо лабораторного та між лабораторного контролів якості;

  • проведення постійного навчання і планового підвищення кваліфікації персоналу лабораторії.